nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Chang Sheng

Chang Sheng houdt zich aan de gedragscode die door

ons is opgesteld.

Bij samenstelling is rekening gehouden met sociale en wettelijke aspecten. Inhoudelijk is

rekening gehouden met de Europese en Nederlandse wetgeving. Zij dienen ervoor de

klant te beschermen en dus een betrouwbare situatie te creëren voor de

klant om op afstand aankopen te doen.

Chang Sheng keurmerk is geen garantiefonds. Inhoudelijk dienen leden van Chang Sheng keurmerk

zich aan de Algemene Voorwaarden te houden. Bedrijven stellen eigen voorwaarden op

die inhoudelijk overeenkomen met de algemene voorwaarden van Chang Sheng keurmerk.

Artikel 1: Definities

1.1 Klant: Klant is de koper/afnemer van goederen/diensten als beroep of bedrijf.

1.2 Bedrijf: Bedrijf of onderdeel van een bedrijf dat aangesloten is bij Chang Sheng keurmerk

en zich bezig houdt met verkoop op afstand.

1.3 Chang Sheng keurmerk:

Chang Sheng.org als organisatie en haar internetsite, onderdeel van

Chang Sheng keurmerk te Diepenheim.

1.4 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door een bedrijf gebruikt wordt

gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op

afstand te sluiten.

1.5 Overeenkomst: Iedere overeenkomst bij verkoop of afstand.

1.6 Prijs: De prijs voor goederen of diensten.

1.7 Aanbod: Iedere aanbieding die een bedrijf doet voor goederen of diensten met de

daarbij behorende voorwaarden die hier op van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemene voorwaarden

2.1 Een bedrijf is verplicht de tekst van haar Algemene Voorwaarden te verstrekken of

beschikbaar te stellen aan de klant voordat er een overeenkomst op afstand word

gesloten.

2.2 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen bedrijven die op afstand gesloten is.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Iedere aanbieding van product of dienst dient duidelijk en naar waarheid te worden

omschreven.

3.2 Afwijkingen en of beperkingen dienen duidelijk te worden vermeld.

3.3 Iedere aanbieding moet informatie bevatten waardoor het duidelijk is welke rechten

en plichten een bedrijf heeft bij aanvaarding van het aanbod.

3.4 In ieder aanbod dient, indien van toepassing vermeldt te worden: de prijs, de wijze

van betaling, verzendkosten en overige voorwaarden die van toepassing zijn.

3.5 Bij telefonische aanbiedingen is het wenselijk dat de bedrijf aan het begin van

het gesprek voldoende informatie krijgt om te kunnen beslissen of hij al dan niet wil verdergaan.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie en schriftelijke bevestiging van

het bedrijf.

4.2 Het bedrijf zal voor de uitvoering van de overeenkomst het bedrijf voorzien van

de nodige informatie. Deze bevatten: de belangrijkste kenmerken van goederen of

diensten, prijs inclusief alle belastingen, leveringskosten, de wijzen van betalen,

uitvoeren en leveren, het bestaan van het Herroepingsrecht. (zie artikel 5)

4.3 Binnen de wet kan een bedrijf onderzoek doen naar kredietwaardigheid van het bedrijf. Weigering van een aanvraag of bestelling, indien onderbouwd en naar

redelijkheid is toegestaan. Tevens mag een bedrijf aangepaste voorwaarden toepassen.

4.4 Het bedrijf moet voor of bij uitvoering van de overeenkomst, de schriftelijke

voorwaarden die van toepassing zijn verstrekken.

4.5 Het bedrijf dient haar bedrijfsnaam en vestigingsadres bij uitvoering van

de overeenkomst aan het bedrijf te verstrekken, om hier eventuele klachten te kunnen

melden.

4.6 Het bedrijf dient informatie ten aanzien van geldende garantie op goederen of service

bij diensten te vermelden.

4.7 Waar van toepassing dient de duur van de overeenkomst en/of geldigheidsduur van

de prijs of aanbod vermeld te worden.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1 De wet Koop op afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 14 dagen, kan worden herroepen. De termijn van

14 dagengaat in op het moment dat het bedrijf of degene namens het bedrijf goederen in ontvangst neemt en het bedrijf aan haar

verplichtingen heeft voldaan (zie artikel 4).Bij diensten gaat de termijn in op de dag van

waarop de overeenkomst wordt gesloten.

5.2 Voldoet een bedrijf niet aan haar informatieverplichtingen, dan geldter een herroepingstermijn van 12

maanden. Voldoet het bedrijf daarna alsnog aan haar informatieverplichtingen, dan geldt de termijn van 14 dagen vanaf dat moment.

5.3 Een bedrijf mag geen kosten voor het herroepen in rekening brengen. Het bedrijf

is hoogstens verplicht de kosten voor het terugzenden van de goederen te betalen. Als

het bedrijf de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet het bedrijf het door het bedrijf betaalde bedrag terugbetalen. Creditering dient spoedig plaats te vinden,

maar in elk geval binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst.

5.4 De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het

aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare

veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of

diensten door de ondernemer worden aangeboden aan het bedrijf die persoonlijk

aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder

leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de

producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van het bedrijf; en b. het bedrijf heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de

ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de

overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders

dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een

bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.Volgens specificaties van de vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of

beslissing van het bedrijf, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd

zijn;

7.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of

hygiëne niet

geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is

verbroken;

9.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

producten;

10.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij

het sluiten van de

overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en

waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12.Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van het bedrijf; en b. het bedrijf heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 6: Prijs 6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

6.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële

markt en waar de ondernemer

geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan

schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij

het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.3 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

6.4 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of

bepalingen; of 6.5 het bedrijf de bevoegdheid heeft de overeenkomst

op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.6 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7: Bestelling en uitvoering van bestelling

7.1 Het bedrijf moet, tenzij anders overeengekomen uiterlijk binnen 30 dagen de

bestelling leveren. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst tot

stand is gekomen.

7.2 Het bedrijf zal met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling behandelen.

7.3 Bij het niet kunnen leveren binnen 30 dagen door het bedrijf, moet het bedrijf

hiervan in kennis worden gesteld en de mogelijkheid de koop te ontbinden. Hierbij dient

het al betaaldezo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaalt te

worden.

7.4 Het uitvoeren van diensten of leveren van goederen zonder dat hierbij een

overeenkomst met het bedrijf is gesloten, wordt geacht ongevraagd te zijn.

7.5 Levering van goederen vindt plaats op het adres dat door het bedrijf is

opgegeven tenzij anders overeengekomen.

7.6 Het bedrijf draagt het risico van vermissing/beschadiging van goederen tot met

moment van bezorgen, tenzij anders is overeengekomen.

7.7 Het bedrijf is verplicht het bedrijf onjuistheden in ontvangen of verstrekte

gegevens te melden.

Artikel 8: Betaling

8.1 Het bedrijf dient vooraf het verschuldigde bedrag te voldoen voor

ontvangst van goed(eren) of het verlenen van dienst(en), tenzij anders overeengekomen

met het bedrijf.

8.2 Ieder bedrijf geeft duidelijk aan op welke manier een betaling kan worden gedaan.

8.3 Indien betaling in termijn wordt aangeboden dienen hier de daarvoor geldende

voorwaarden beschikbaar worden gesteld.

8.4 Bij wanbetaling door het bedrijf heeft het bedrijf recht om met de wettelijke

beperkingen hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen. Hiervan dient het bedrijf in kennis te worden gesteld.

Artikel 9: Klachten en Geschillen

9.1 Ieder bedrijf dient de mogelijkheid aan het bedrijf te geven om een klacht in te

dienen via e-mail, fax of per post.

9.2 Bedrijven dienen klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen in

behandeling te nemen. Om tot een oplossing te komen zal een periode van maximaal 30

dagen gehanteerd worden, tenzij de situatie dit niet toelaat. De periode van 30 dagen

gaat in na het ontvangen van de klacht door het bedrijf.

9.3 Er dient schriftelijk met het betreffende bedrijf te gecommuniceerd te worden. Het

gecommuniceerde dient bewaard te worden voor eventuele in te schakelen

geschillencommissie.

9.4 Aanvragen van bemiddeling bij een klacht kan online, en dient gedaan te worden

door het bedrijf. Maximaal 3 maanden na het indienen van de klacht bij het bedrijf

dient de aanvraag binnen te zijn. Chang Sheng keurmerk behoudt bij het

niet correct handelen van bedrijf het recht het lidmaatschap en certificering van betreffend bedrijf in te

trekken, evenals het recht van het voeren van het keurmerk te ontnemen.

9.5 Indien bemiddeling geen oplossing brengt kan het bedrijf of bedrijf een ontstaan

geschil voorleggen aan de geschillencommissie geschilonline.nl. Voor een aangesloten

bedrijf is dit verplicht. Voor het bedrijf is dit een keuze.

9.6 De uitspraak van een geschillencommissie is bindend. Bij wederzijds goedvinden kan

een bedrijf ook een andere geschillencommissie in schakelen.

9.7 Het bedrijf dient in haar voorwaarden kenbaar te maken welk recht van toepassing

is.

Artikel 10: Levering

10.1 Alle goederen of diensten dienen zo spoedig mogelijk geleverd te worden doch

uiterlijk binnen 30 dagen. Indien de levertermijn niet haalbaar is dient het bedrijf het bedrijf hiervan op de hoogte te brengen.

10.2 Indien een bedrijf niet binnen 30 dagen kan leveren kan het bedrijf zonder extra

kosten de overeenkomst ontbinden. Al betaalde bedragen dienen door bedrijf binnen 30

dagen terugbetaald te worden.

10.3 Deelleveringen zijn mogelijk in overleg met het bedrijf.

10.4 Indien een bedrijf het bestelde product of de dienst niet kan leveren kan een

vervanging aangeboden worden. Het bedrijf is vrij om dit al dan niet te accepteren.

Voorwaarden voor bij levering van vervangende goederen of diensten blijven van kracht.

10.5 Levering dient te worden gedaan op het door het bedrijf opgegeven afleveradres. Bij afhalen is dit niet van toepassing.

10.6 Het risico van schade tijden levering aan producten ligt bij het bedrijf. Tot het

moment van bezorging is het bedrijf verantwoordelijk tenzij anders overe

engekomen.

Artikel 11: Beheer van gegevens en privacy

11.1 Gebruik van persoonsgegevens dient te worden gedaan met uiterste zorgvuldigheid.

11.2 Bedrijven die gegevens beschikbaar stellen dienen op de hoogte gehouden te

worden hoe met deze gegevens word omgegaan.

11.3 Bij communicatie voor commerciële doeleinden als reclame en nieuwsbrieven, dient

het bedrijf de keuze te krijgen dit te willen. Procedures voor het opzeggen van

bijvoorbeeld een nieuwsbrief dient duidelijk en eenvoudig te zijn.

11.4 Het bedrijf moet de mogelijkheid hebben haar gegevens aan te passen.

11.5 Bij gebruik van persoonsgegevens anders dan voor het uitvoeren van een levering

of dienst, dient altijd toestemming van het bedrijf gekregen te worden.

Artikel 12: Lidmaatschap en gebruik keurmerk

Artikel 13. Betalingen lidmaatschapsgelden

13.1 Betaling van het verschuldigde bedrag zal geschieden via automatische incasso

binnen 14 dagen na factuurdatum (Bij uitzondering, te bepalen door Chang Sheng, via

overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Chang Sheng opgegeven

bankrekeningnummer).

13.2 Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde

termijn is het lid in verzuim; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het

opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander

onverminderd de overige rechten van Chang Sheng.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van het lid zullen de

verplichtingen van het lid onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.4 Door het lid gedane betalingen strekt / strekken

steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare

facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt het lid dat de betaling betrekking

heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incasso kosten

Indien het lid in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn

verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten

rechte, voor zijn rekening.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Chang Sheng keurmerk is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en in haar

website aan te brengen. Chang Sheng keurmerk zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden

tijdig op haar website publiceren. Bij situaties waarbij wijzigingen ook door gebruikers

aangepast dienen te worden, zal dit via een mailing naar de gebruikers worden

gecommuniceerd. De gebruikers hebben dan een overgangsperiode van minimaal 2

maanden en maximaal 6 maanden, nadat deze geïnformeerd zijn. Bij het niet accepteren

van de wijziging is de gebruiker gerechtigd om het lidmaatschap te beëindigen.

 

Titel; Algemene Voorwaarden

Versie; 1.1